در برنامه راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که بخشی از آن در رابطه با «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف تعیین شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت است. در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو هدف‌گذاری شده که تا سال ۱۴۰۴ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت به ۱۶‌درصد افزایش می‌یابد. این هدف‌گذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۲/ ۱۳‌درصد بوده است.