ایسنا: فروردین‌ماه امسال تولید انواع وانت در کشور ۲/ ۳۹ درصد افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با رشد ۱/ ۱۶۵ درصدی از ۵۰۱ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به ۱۳۲۸ دستگاه افزایش یافت. فروردین امسال تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا با رشد ۱/ ۲۰ درصدی از ۱۷۸۳ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به ۲۱۴۲ دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن با کاهش ۳/ ۱۰ درصدی از ۵۸۰ دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به ۵۲۰ دستگاه کاهش یافت. فروردین امسال تولید انواع وانت مرتب با کاهش صد درصدی از سه دستگاه در فروردین ۱۳۹۴ به صفر رسید.