باغ کتاب میزبان سواری جدید «بهمن»

تعبیه دوکیسه هوای جانبی، دو کیسه هوای سرنشین و راننده و دوکیسه هوای پرده‌‌‌ای و... ریسپکت را در رده خودرویی ایمن قرار داده است.

در روزهای نمایش ریسپکت در مجموعه باغ کتاب تهران، کارشناسان گروه بهمن از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان هستند.