گروه حوادث- یک زن برای آنکه ازدواج چهارم همسرش را فاش نکند، اقدام به اخاذی از او کرد. این زن با اجیر کردن دو نفر با به دست آوردن آدرس محل سکونت همسر چهارم شوهرش او را تهدید کرد.

بنابراین گزارش، اوایل آذرماه مرد کارخانه‌داری با مراجعه به دادسرا با ارائه شکایتی اعلام کرد: همسرم با اجیر کردن دو نفر از من اخاذی می‌کند، این مرد در تحقیقات به دادیار سلیمانی گفت: بدون اطلاع همسرم سه بار ازدواج موقت کردم و همه آنها نیز از ازدواج دیگرم خبر نداشتند تا اینکه دومین همسرم چندبار مرا تهدید کرده است که اگر خواسته‌های او را برآورده نکنم،‌ موضوع ازدواج‌های دیگرم را به همسر اولم خواهد گفت.

این مرد ادامه داد: پس از گذشت چند روز متوجه شدم او با اجیر کردن دو نفر و با همکاری همسر سومم آدرس محل سکونت چهارمین همسرم را پیدا کردند و پس از آن مدام مرا تهدید می‌کردند که آدرس و مشخصات او را به همسر اولم خواهند گفت.

با شکایت این مرد و دستور دادیار سلیمانی، ماموران با ردیابی همسر دوم این مرد او را بازداشت کردند.

این زن با اعتراف به اخاذی از همسرش گفت: پس از آنکه با او ازدواج موقت کردم متوجه شدم او با زنان و دختران دیگری نیز ازدواج کرده است، به همین خاطر تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم و با همدستی همسر سوم او مشخصات و محل سکونت چهارمین زن او را پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار ما، شاکی و متهم پرونده در اختیار ماموران قرار گرفتند تا تحقیقات از آنان انجام گیرد.