اداره کل مخابرات شهرستان‌های استان تهران در نظر دارد نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز کم ظرفیت اداره مخابرات رباط کریم (محور شماره ۲۴) در محدوده این اداره کل را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲ دی‌ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال به حساب ۹۰۰۴۱ بانک ملی شعبه خیابان طالقانی (کد ۹۴) به دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان طالقانی، روبه‌روی بیمارستان ۵۰۲ ارتش، طبقه همکف مراجعه کنند.