روز گذشته گفت‌وگو با دکتر میرمحمدی نماینده قم، با موضوع سرنوشت لایحه نظام جامع و فراگیر پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان دولت در صفحه۲۵ منتشر شده بود و اشتباهی در پاسخ سوال، اشکالات اجرایی قانون فعلی پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان دولت رخ داده بود که جمله به طوری که ضریب حقوق کارکنان از سال ۱۳۷۳ تاکنون متوقف مانده است به این صورت تصحیح می‌شود: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تا سال ۷۳ متوقف مانده بود.