رییس اداره کار‌ و امور اجتماعی شهرستان ری، از تشکیل انجمن صنفی کارفرمایان و مدیران این شهرستان خبر داد.

مهدی رفیعی، به ایرنا گفت: این دومین انجمنی است که براساس ماده ۱۳۱قانون کار در استان تهران تشکیل شده است. وی با بیان اینکه ۵۰ کارفرما و مدیر عضو این انجمن هستند، وظیفه این انجمن را دفاع از حقوق مدیران و کارفرمایان منطقه دانست که نقش موثری در مراجع تصمیم‌گیرنده شهرستان ری و استان تهران خواهند داشت.