شهرداری شهر قدس در نظر دارد اجرای پخش آسفالت دستی در معابر سطح شهر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ مهر ماه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه کنند.