یکی از ضمائم نظامنامه دفاتر خدمات ارتباطی، آیین نامه رسیدگی به تخلفات دفاتر است که هنوز تدوین نشده و تا زمانی که این آیین‌‏نامه تدوین نشود، مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی ادامه خواهد داشت. زهیر طیب، دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت‌‏وگو با ایلنا، در خصوص تعطیلی برخی از این دفاتر از سوی شرکت ارتباطات سیار، با بیان این که این تعطیلی‌‏ها بر اساس نظام‌‏نامه دفاتر نیست، بلکه بر اساس مقررات قبلی صورت گرفته است، اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار در چارچوب قراردادی که در گذشته با دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی داشته است، الزاماتی را در قالب دستورالعمل به این دفاتر حکم کرده که در صورت تخلف در آنها برخوردهای انضباطی صورت می‌‏گیرد. طیب، با بیان این که به مجرد مشاهده هر تخلفی شرکت ارتباطات سیار اقدام به تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی می‌‏کند، یادآور شد: به موجب نظامنامه جدید دفاتر خدمات ارتباطی که در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده است، تعطیلی دفاتر اولین برخورد انضباطی محسوب نمی‌‏شود، چرا که تعطیلی به معنی بی‌‏کار کردن تعدادی نیروی کار است.

طیب، با بیان این که ساماندهی دفاتر بخش خصوصی باید در چارچوب ضوابط و مقررات به تصویب یک مرجع برسد، تصریح‌‏کرد: آیین رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی باید تدوین شود تا کار به صورت سلیقه‌‏ای شکل نگیرد.وی، گفت: اگر سندی تخلفات این بخش را مشخص کند، راهکارهای آن به وجود خواهد آمد.