در صورتی که اصلاح قانون کار یک طرفه و تامین‌کننده منافع جامعه کارگری نباشد از وزارت کار نزد سازمان بین‌المللی کار شکایت خواهیم کرد. حسن بهرامی‌، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌کار استان تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: تدوین این پیش‌نویس به صورت غیرکارشناسی صورت گرفته، لذا اصلاح قانون کار نیازمند کار کارشناسی بیشتر از این است، چراکه قانون کار یک روز نوشته نشده که بخواهیم آن را یک روزه تغییر دهیم. عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی‌ کار استان تهران تصریح کرد: جامعه کار کشور در حال حاضر نیازمند اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن سه جانبه‌گرایی است، اما در پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار این سه‌جانبه‌گرایی در نظر گرفته نشده و به صورت یک طرفه تدوین و ارائه شده است. وی گفت: اگر پیش نویس را به صورت فعلی و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی به مجلس ارائه دهند، مطمئنا با عکس‌العمل جامعه کارگری مواجه خواهند شد.