اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه‌آهن جمهوری اسلامی در نظر دارد، نگهداری کاریر هوایی NEC را از طریق مناقصه واگذار کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۰شهریورماه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ یکصدهزار ریال به حساب ۶۷-۵۷۴ بانک مرکزی ایران به نشانی تهران، میدان راه‌آهن، انبار توشه، اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی، طبقه دوم، اداره تدارکات مراجعه کنند و پیشنهاد‌های خود را تا ۲۰شهریورماه به نشانی ذکر شده تحویل دهند.