شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان در نظر دارد تعداد ۶۰هزارعدد دبه ۳کیلویی ماست موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی همدان، بلوار فرودگاه، شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان مراجعه کنند و پیشنهادهای خود را تا ۱۴شهریور ماه به دبیرخانه شرکت تحویل دهند.