شهرداری منطقه ۹ تهران در نظر دارد امور تایپ و تکثیر منطقه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴ شهریور ماه به امور قراردادها مستقر در طبقه دوم، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۹ واقع در خیابان آزادی نبش استاد معین مراجعه کنند.