متهم فساد اقتصادی که با تبانی و جعل اسناد دولتی از یکی از بانک‌های دولتی ۳۵۰‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده بود، با شکایت دیوان محاسبات کشور و شاکی خصوصی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده این شخص که با شکایت یک شاکی خصوصی و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده بود، به علت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت تبدیل و برای رسیدگی به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی در تهران ارسال شد و قاضی حسینیان پس از بررسی این پرونده قرار بازداشت موقت این فرد را تایید کرد. بر این اساس پرونده برای رسیدگی در اختیار ضابطان خاص قرار گرفته و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.