دانشگاه هنر در نظر دارد، امور خدماتی خود را در تهران و کرج از طریق مناقصه عمومی واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ماقصه تا ۱۵ خردادماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۲۰هزار ریال به حساب شماره ۹۰۲۲۶ بانک ملی شعبه دانشگاه تهران کد ۸۷ دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی، خیابان یکم، شماره ۴۲، طبقه همکف مراجعه کنند.