شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در نظر دارد، عملیات سرویس، نگهداری، راهبری، تعمیرات خدمات فنی عمومی و تاسیساتی خود را به شرکت‌ها و پیمانکاران دارای تجربه و صلاحیت واگذار کند. از کلیه شرکت‌ها و پیمانکارانی که در این زمینه تجربه دارند دعوت شده است تا ۲۲ خردادماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به شماره حساب ۳۰۰۰ بانک صادرات خوزستان، (کد شعبه ۲۱۳۰) به نشانی کیلومتر ۳۵ جاده اهواز - آبادان، روبه‌روی دکل بی‌سیم، مدیریت بازرگانی، امور قرارداد‌ها مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۹۷۳۵۰۹۲-۰۶۱۱ تما بگیرند.