اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران در نظر دارد،‌ نگهداری و بهره‌برداری تلفن‌های همگانی مراکز تابعه مخابرات منطقه ۸ تهران را از طریق مناقصه به پیمانکاران حقوقی واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷خرداد ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۰۲ بانک ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به دبیرخانه اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران واقع در میدان هفتم‌تیر، خیابان شهید لطفی (تابنده)، پلاک ۶۶ مراجعه کنند.