براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار نرخ بیکاری در سال ‌٨٥ نسبت به سال ‌٨٤ از ‌٥/١١‌درصد به ‌٢/١١ کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران، گفت: نرخ بیکاری براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار محاسبه می‌شود که این طرح براساس آخرین استاندارد‌ها و توصیه‌های بین‌المللی (ILO) طراحی شده است.

زاهدیان درباره روش نمونه‌گیری در طرح مذکور گفت: در هر فصل اطلاعات حدود ‌١٨٠‌هزار نفر در خانوارهای نمونه طرح جمع‌آوری می‌شود که این تعداد در کل سال به رقمی‌ حدود ‌٧٢٠‌هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: همچنین در این طرح آمارگیری از روش نمونه‌گیری چرخشی به گونه‌ای استفاده شده که در هر فصل به ‌٥٠‌درصد از خانوار‌های فصل قبل مراجعه مجدد می‌شود که این روش نمونه‌گیری در تمام کشور‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.