دانشکده پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در نظر دارد آشپزخانه خود را از طریق مزایده واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۳ اردیبهشت ماه به نشانی تهران، خیابان شریعتی، ابتدای میرداماد، جنب بیمارستان کودکان مفید، دبیرخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی مراجعه کنند.