شرکت مخابرات استان فارس در نظر دارد انواع سرپوش و مفصل حرارتی را از طریق مناقصه خریداری کند.

از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی حقوقی واجد شرایط دعوت می‌شود برای اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۳۰ اردیبهشت‌‌ماه با در دست داشتن رسید بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال واریزی به حساب ۹۰۰۱۶ بانک ملی شعبه مخابرات شیراز یا سایت WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه کنند.