حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان دیروز در نطق پیش از دستور با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در جمع دست‌اندرکاران اصل ۴۴ قانون اساسی، لزوم نصب ‌العین قرار گرفتن این فرمایش‌های را یادآور شد و افزود: اگرچه از گروهی به عنوان مخالف این حرکت نام برده می‌شود که اراده در شکست حکومت دینی و ایجاد نارضایتی عمومی دارند و این امر ریشه در سیاست‌های بیگانه برای برآورده نشدن مطالبات مردم که واقعیتی انکارناپذیر است دارد، اما نقش چسبندگان به ثروت از ناحیه قدرت و حفظ موقعیت از طریق اعمال مدیریت بر منابع ملی و استفاده از سود سرشار از این مدیریت بر کسی پوشیده نیست.