اداره کل مخابرات شهرستان‌های استانی تهران در نظر دارد اجرای عملیات دیوارکشی مرکز مخابرات صالح‌آباد رباط کریم در محدوده اداره کل مخابرات شهرستان‌های استان تهران را از طریق مناقصه واگذار کند.

اشخاص حقیقی واجد شرایط می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا نهم اسفند‌ماه با در دست داشتن رسید بانکی پرداخت مبلغ ۶۰هزار ریال به حساب ۹۰۰۴۱ بانک ملی شعبه خیابان طالقانی، کد ۹۴ به دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان طالقانی، نرسیده به خیابان بهار، روبه‌روی بیمارستان ۵۰۲ ارتش، طبقه همکف، یا سایت www.TCT.ir مراجعه کنند.