شرکت صنایع مخابرات صاایران در نظر دارد، ۳۱۷قلم قطعات الکترونیکی و مکانیکی (مربوط به USP) مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۱دی ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۱۵۰هزار ریال به حساب شماره ۳۲/۵۱۹۵ بانک سپه شعبه شهید چمران مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۳۸۲۲۷۱۱ آقای شجاع‌الدین تماس بگیرند.