با تایید رییس‌جمهوری، اعضای شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شش کمیسیون تخصصی تابعه این شورا تعیین شدند. عمده تصمیمات اقتصادی کشور از این پس با تصویب و نظارت این شورا و کمیسیون‌های تابعه آن قابلیت اجرایی خواهد یافت. اعضای شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی تعیین شدند

با تایید رییس‌جمهوری، اعضای شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شش کمیسیون تخصصی تابعه این شورا تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌جمهوری، معاون اول رییس‌جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر تعاون، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان اعضای دائم شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی تعیین شدند.

اعضای غیردائم

وزیر کشور، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر راه‌وترابری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امورخارجه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر آموزش و پرورش، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، دادستان کل کشور، رییس سازمان صدا‌وسیما، رییس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، رییس بیمه مرکزی ایران، مشاور رییس‌جمهوری در امور زنان، نمایندگان کارفرمایان (۲‌نفر) به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان، نمایندگان کارگران (۲ نفر) به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه‌گری ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس شرکت سهامی بیمه ایران، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و دو کارشناس صاحب نظر در امور پولی و بانکی نیز به عضویت غیردائم شورای‌عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی درآمدند.

اعضای ناظر

نمایندگانی که مطابق قوانین با تصویب مجلس عضو شوراهای عالی هستند، به عنوان عضو ناظر در جلسات این شورا شرکت خواهند کرد.براساس این گزارش، در هر جلسه شورای‌عالی، علاوه‌بر اعضای دائمی، از آن دسته اعضای غیردائم و افرادی که نسبت به موضوع مطروحه مطابق قانون، دارای حق رای یا به عنوان ناظر هستند یا اینکه، بدون داشتن حق رای به حضور آنان تصریح شده، دعوت به عمل می‌آید.

جلسه شورای‌عالی، با حضور حداقل دو سوم افرادی که قانونا در موضوع مطروحه، دارای حق رای هستند، رسمیت یافته و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت مطلق افراد دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر است. اگر نصاب دیگری در قانون برای رسمیت جلسه و تصمیمات و مصوبات باشد، در هر مورد همان، ملاک عمل است. دبیر هیات دولت نیز بدون حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.

وظایف و اختیارات این شورا شامل کلیه وظایف و اختیارات شوراهای عالی اشتغال، توسعه صادرات غیر‌نفتی، توسعه صادرات، هماهنگی صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، الگوی مصرف و شوراهای اقتصاد، پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی است که طبق بند «الف» مصوبه مورخ ۱۸/۴/۸۶ شورای‌عالی اداری ادغام شده‌اند.

شورای‌عالی می‌تواند با حفظ وظایف و اختیارات و اعضا، تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات خود در بررسی و یا تصمیم‌گیری و یا مصوبات موضوعات ارجاعی را، به کمیسیون‌های تخصصی تابعه شورای‌عالی یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پس از تایید رییس‌جمهوری واگذار کند.اعضای کمیسیون‌های تخصصی موضوع نیز به این شرح تعیین شدند.

کمیسیون پول و اعتبار

رییس‌کل بانک مرکزی به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، دو نفر از وزرای دیگر با انتخاب رییس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون و دو نفر از نمایندگان مجلس (به عنوان ناظر و با انتخاب مجلس) و دو نفر از کارشناسان با پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهوری اعضای کمیسیون شورای پول و اعتبار خواهند بود.

کمیسیون سرمایه‌گذاری

این کمیسیون با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزرای امورخارجه، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کار و اموراجتماعی، نفت، تعاون، نیرو، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، رییس‌کل بانک مرکزی، دو وزیر به انتخاب رییس‌جمهوری و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تشکیل جلسه می‌دهد.

کمیسیون اشتغال

اعضای این کمیسیون نیز وزیرکار و اموراجتماعی به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، مشاور رییس‌جمهوری در امور زنان و یک نماینده مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان کارگران خواهند بود.

کمیسیون توسعه تجارت

کمیسیون توسعه تجارت هم با عضویت وزیر بازرگانی به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، وزرای امورخارجه، کشور، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و امور اجتماعی، نیرو، مسکن و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، راه‌وترابری، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس‌کل گمرک، مدیرعامل توسعه صادرات ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تشکیل خواهد شد.

کمیسیون مناطق آزاد

وزیر صنایع و معادن به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، کار و اموراجتماعی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، راه‌وترابری و رییس‌کل بانک مرکزی اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.

کمیسیون خدمات اقتصادی

وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان رییس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وزرای جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، کشور، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، تعاون، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از وزرا به انتخاب رییس‌جمهوری، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس سازمان صدا‌وسیما، سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران، رییس شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گری ایران، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی موضوع قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کمیسیون خواهند بود.در جلسه هر یک از کمیسیون‌ها، از کلیه افرادی که نسبت به موضوع مطروحه مطابق قانون دارای حق رای و یا به عنوان ناظر هستند یا اینکه بدون داشتن حق رای به حضور آنان تصریح شده است، دعوت به عمل می‌آید.همچنین جلسه کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل دو سوم افرادی که قانونا در موضوع مطروحه، دارای حق رای هستند، رسمیت یافته و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت مطلق افراد دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر است. اگر نصاب دیگری در قانون برای رسمیت جلسه و تصمیمات و مصوبات باشد، در هر مورد، همان ملاک عمل است.

براساس این گزارش، دبیر شورای‌عالی با حکم رییس‌جمهوری و برای مدت دو سال تعیین می‌شود. براساس مصوبه شورای‌عالی برنامه‌ریزی و اقتصادی، دبیران کمیسیون‌های شش گانه تخصصی با پیشنهاد دبیر شورای‌عالی و تصویب کمیسیون ذی‌ربط تعیین و با حکم دبیر شورای‌عالی و برای مدت دو سال منصوب می‌شوند.