مدیر کل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: در سال ۸۶ اعتباراتی بالغ بر ۳۰۰‌میلیارد تومان در راستای حمایت از زنان بی سرپرست، معلولان، بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال و مادران باردار صرف خواهد شد. به گزارش ایسنا، عبدا... عمادی درباره هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی گفت: ۲۸۸‌میلیارد تومان از اعتبارات به سمت اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شد که بر این اساس ۹‌میلیون بن ۳۲هزار تومانی بین اقشار کم‌درآمد توزیع شد.

به گفته وی، فقر شدید، همان خط فقر گرسنگی است که افراد توانایی تامین هزینه سیر کردن خود را ندارند. یک‌درصد افراد جامعه زیر خط فقر شدید قرار دارند که تعداد آنها ۷۰۰هزار نفر است.

وی گفت: تعداد افرادی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود نیز نیستند و در واقع زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، ۷میلیون و ۸۰۰هزار نفر معادل ۱/۱۱درصد جمعیت کشور هستند که نسبت به سال ۸۴ کاهش داشته است.