انستیتو پاستور ایران در نظر دارد، ۱۳ تن ضایعات شیشه مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۶ دی‌ماه به نشانی کیلومتر ۲۵ بزرگراه تهران- کرج، روبه‌روی شرکت اتمسفر، مجتمع تحقیقاتی تولیدی انستیتو پاستور ایران مراجعه کنند.