اداره کل مخابرات منطقه ۷تهران در نظر دارد، انجام امور مربوط به تامین خدمات ارتباطات و مخابرات مرکز مخابرات شهدای گمنام خود را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۱۱دی‌ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۷۵۰هزار ریال به حساب ۹۰۱۰۲بانک ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱ به دبیرخانه اداره‌کل منطقه ۷واقع در تهران، میدان نبوت، ابتدای خیابان جانبازان شرقی، نبش خیابان برادران مصطفوی، ساختمان اداره کل مخابرات منطقه ۷تهران، طبقه اول، اتاق ۱۰۷ و سایت WWW.TCT.ir مراجعه کنند.