آمارها بر اساس اعلام بانک مرکزی است
(قیمت به ریال)