رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاندیداتوری هاشمی گفت: من به عنوان یک منبع مطلع و آگاه می‌دانم که هاشمی کاندیدا نمی‌شود و شما نیز دنبال پیرمردها نباشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاتمی کاندیدا می‌شود، گفت: به واسطه مرتبطینی که دارم می‌دانم که خاتمی هم کاندیدا نخواهد شد. پورمحمدی خطاب به خبرنگاران ادامه داد: شما دنبال چهره‌های جدید باشید نه قدیمی؛ چراکه جوان‌هایی همچون من هستند.