به جای غیرقابل بیان بنویسیم ناگفتنی / به جای غیرقابل‌قسمت بنویسیم بخش‌ناپذیر / به جای قتل عام بنویسیم کشتار / به جای قدرت بنویسیم نیرو، توان / به جای فعالیت بنویسیم تکاپو، کار و جنبش / به جای فوق‌العاده بنویسیم بی‌اندازه / به جای اپراتور (انگلیسی) بنویسیم کاربر.

porsesh@parsianjoman.com