اداره مخابرات شهرستان سقز در تهران در نظر دارد پروژه عملیات کابل‌کشی خاکی و مفصل‌بندی روستای گل تپه همراه با ملزومات مصرفی را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۲۱۷۴۷۹۴۲۰۷۰۰۵ سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج به نشانی کردستان، شهر سقز، میدان استقلال ساختمان مالی و اداری اداره مخابرات سقز و سایت اینترنتی www.Tckurd.ir و www.Tcitip.com مراجعه کنند.