شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه۷ استان قزوین در نظر دارد کاغذ مورد نیاز خود را به میزان ۲۵۰ تن از نوع ۵۵ گرمی روسی یا ۶۰ گرمی مالزی از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ آذر ماه به دبیرخانه شرکت واقع در قزوین، خیابان اسدآبادی مراجعه کنند.