اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت‌های سیاسی و صنفی با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس هشتم تشکیل شد.

به گزارش ایسنا در این جلسه مراسم تودیع و معارفه نمایندگان قوه‌مقننه برگزار و از زحمات و تلاش‌های فرهنگی و پیش‌بین نمایندگان سابق مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقدیر و تشکر شد و بادامچیان و فولادگر به عنوان اعضای جدید کمیسیون معرفی شدند. سپس گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۸۶ اعلام شد که درمجموع برگزاری ۲۹ جلسه کمیسیون‌، ۹ مورد موافقت با تاسیس گروه‌های سیاسی‌، ۴ مورد صدور پروانه گروه‌های سیاسی‌، ۵۶ مورد موافقت با تاسیس تشکل‌های صنفی تخصصی، ۲۹مورد صدور پروانه تشکل‌های صنفی تخصصی، ۳۴ مورد تمدید پروانه تشکل های صنفی تخصصی‌، دو مورد موافقت با تاسیس انجمن اقلیت‌های دینی‌، یک مورد صدور پروانه انجمن اقلیت‌های دینی و ۱۱ مورد تمدید پروانه انجمن‌های اقلیت‌های دینی در این گزارش وجود داشت.