یک شرکت پیمانکاری برای تکمیل کادر خود از ... ... مدیر امور اداری آشنا به امور پرسنلی، اداری، حقوقی و بیمه، مدیر امور مالی آشنا به سیستم‌های مالی باحداقل ۵ سال سابقه کار،‌ کارشناس ارشد طراحی فرآیند، طراحی فرآیندهای آب و فاضلاب، با حداقل ۵ سال سابقه کار،‌کارشناس ارشد مکانیک متخصص در طراحی تجهیزات مکانیکی ثابت، دوار و مخازن با حداقل ۵ سال سابقه کار،‌کارشناس ارشد برق متخصص در طراحی برق صنعتی با حداقل ۵ سال سابقه کار،‌ کارشناس ارشد پایپینگ متخصص در طراحی و نظارت سیستم‌های پایپینگ صنعتی با حداقل ۵ سال سابقه کار، کارشناس ارشد ساختمان متخصص در محاسبه و طراحی سازه‌های صنعتی و مسکونی، با حداقل ۵ سال سابقه کار، ‌کارشناس ارشد ابزار دقیق و کنترل متخصص در محاسبه و طراحی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق با حداقل ۵ سال سابقه کار،‌مدیر بازاریابی و فروش آشنا به بازار آب و فاضلاب در منطقه با حداقل ۵ سال سابقه کار،‌ مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه آشنا به سیستم‌های کنترل پروژه و برنامه‌ریزی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس امور اداری آشنا به امور پرسنلی، ‌اداری، حقوق و بیمه با حداقل ۳ سال سابقه کار، حسابدار آشنا به سیستم‌های حسابداری و رایورز با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس بازرگانی خارجی آشنا به امور گمرکی، L/C و خریدهای خارجی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس آرشیو آشنا به سیستم‌های آرشیو و کتابداری با حداقل ۳ سال سابقه کار، منشی آشنا به امور منشیگری با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس طراحی فرآیند متخصص در طراحی فرآیندهای آب و فاضلاب با حداقل ۳ سال سابقه کار،‌کارشناس مکانیک متخصص در طراحی تجهیزات مکانیکی ثابت و مخازن، با حداقل ۳ سال سابقه کار،‌ کارشناس مکانیک متخصص در طراحی و انتخاب تجهیزات دوار با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس برق متخصص در طراحی سیستم‌های برق صنعتی باحداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس پایپینگ متخصص در طراحی و نظارت سیستم‌های پایپینگ صنعتی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس ساختمان متخصص در محاسبه و طراحی سازه‌های صنعتی و مسکونی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس ابزار دقیق متخصص در طراحی و انتخاب سیستم‌های ابزار دقیق صنعتی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس کنترل متخصص در طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی، با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس پروژه متخصص در هماهنگی پروژه‌های صنعتی با حداقل ۳ سال سابقه کار،‌ نقشه‌کش آشنا به نقشه‌کشی صنعتی، ساختمانی و فرآیندی با حداقل ۳ سال سابقه کار، کارشناس بازاریابی و فروش آشنا به سیستم‌های بازاریابی و فروش با حداقل ۳ سال سابقه کار و مدیر پروژه برای اجرای پروژه‌های صنعتی با حداقل ۷ سال سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۲۵ مرداد ماه به پست الکترونیکی info@daryapetrosazeh.com ارسال کنند.