شرکت توزیع نیروی انسانی برق استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد، انواع کوبیکل فشار ضعیف متوسط مورد نیاز خود ر از طریق مناقصه خریداری کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵ مرداد ماه با همراه داشتن رسید بانکی، واریز مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۶۱۱۷ بانک ملی مرکزی شعبه شهرکرد به نشانی شهرکرد، بلوار آیت‌ا... کاشانی، میدان دهکردی، امور بازرگانی، اداره تدارکات یا تهران، خیابان برزیل، شرکت توانیر، دبیرخانه مرکزی مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۸-۸۸۶۷۵۶۷-۰۲۱ و ۲۲۲۶۲۷۷-۰۳۸۱ تماس بگیرند.