اداره کل مخابرات شهرستان‌های استان تهران در نظر دارد، نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل، هوایی و فیبر نوری و سیستم‌های ACCESS مراکز مخابرات شهرستان مراکز مخابرات شهرستان رباط‌کریم و قلعه‌میر را به صورت ترنکی (با تامین ملزومات) را از طریق مناقصه واگذار کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵تیر ماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ ۱۲۵هزار ریال به حساب سیبا ۲۱۷۴۷۹۹۰۱۸۰۰۸ بانک ملی شعبه خیابان طالقانی (کد ۹۴) به دبیر خانه اداره کل واقع در خیابان طالقانی، روبه‌روی بیمارستان ۵۰۲ ارتش، طبقه همکف و سایت اینترنتی WWW.TCT.IR مراجعه کنند.