شرکت آب منطقه‌ای تهران در نظر دارد اجرای عملیات پشتیبانی و تعمیرات تاسیسات امور بهره‌برداری سد و نیروگاه طالقان و مخزن افجه را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ یکصد هزار ریال به شماره حساب ۹۰۰۲۶ بانک ملی شعبه آب و فاضلاب تهران به گروه قراردادهای شرکت واقع در خیابان حجاب و سایت اینترنتی Tender.wrm.ir، www.Tw.org.ir و Iets.mporg.ir مراجعه کنند.