مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در ۲۰ روز آینده، تمام تاکسی‌های گردشی و ترمینالی تهران به تاکسیمتر مجهز می‌شود. به گزارش ایسنا، حسین تیموری کرمانی افزود: تمام تاکسی‌های گردشی و ترمینالی که تعدادشان به ۲۳هزار دستگاه می‌رسد، به زودی به تاکسیمتر مجهز می‌شوند و باید بر اساس تاکسیمتر از مسافران، کرایه دریافت کنند.

وی تصریح کرد: روزانه حدود هزار دستگاه از این تاکسی‌ها به تاکسیمتر مجهز می‌شود تا دیگر شاهد تعیین نرخ کرایه توسط رانندگان نباشیم. مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با تاکید بر آن که، شهروندان می‌توانند در صورتی که رانندگان از تاکسیمتر استفاده نکردند، موضوع را گزارش دهند، افزود: هیات انضباطی با رانندگان متخلف برخورد خواهد کرد و همه تاکسی‌هایی که مجهز به تاکسیمتر هستند، باید برای دریافت کرایه، از تاکسیمتر استفاده کنند. تیموری کرمانی در پایان خاطرنشان کرد: از فعالیت تاکسی‌های گردشی که فاقد تاکسیمتر و برچسب نرخ باشند، جلوگیری می‌شود.