آیین‌نامه ساماندهی خوشه‌ها و شبکه‌های صادرات گرای کسب و کار از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، افزایش سطح رقابت‌پذیری صادرات کشور، کاهش موانع ناشی از اندازه بنگاه‌ها و حمایت از کار جمعی و مشترک آنها در صادرات، کارآفرینی از طریق ایجاد، توسعه و ارتقای خوشه‌ها و شبکه‌های صادرات‌گرا و هدایت بخشی از منابع پیش‌بینی شده جهت گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده از جمله اهداف تصویب آیین‌نامه ساماندهی خوشه‌ها و شبکه‌های صادرات‌گرای کسب و کار است.

بر اساس این آیین‌نامه منظور از خوشه‌های کسب و کار مجموعه ای از بنگاه‌های کسب و کار در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که در یک مکان جغرافیایی یا ملی در تولید و عرضه یک یا چند محصول مشابه یا مرتبط و مکمل فعالیت می‌کنند. همچنین شبکه‌های کسب و کار شامل مجموعه‌ای از بنگاه‌های کسب و کار در فعالیت‌های مشترک و دارای پراکندگی جغرافیایی است.

براساس مصوبه هیات دولت، کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت امور مربوط به تنظیم راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه خوشه‌های صادرات‌گرا، تعیین مشوق‌ها و کمک‌ها و رفع موانع را بر عهده دارد.