مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در نظر دارد چمن مصنوعی زمین فوتبال به مساحت ۹۰۰ متر مربع را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳ مردادماه به کارشناسی تربیت بدنی این مدیریت مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۱۴-۵۲۲۹۵۱۱-۰۲۸۲ تماس بگیرند.