فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد پارچه شلواری و پارچه پیراهنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳ مرداد ماه به نشانی تهران، خیابان پیروزی، فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی،‌ مرکز خرید مراجعه کنند.