شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان در نظر دارد، ریل نمره ۱۸ و ۱۵هزار تن چوب ایرانی مورد نیاز معادن خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱مرداد ماه به نشانی کرمان، بلوار شهید صدوقی، شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت مراجعه کنند.