دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در نظر دارد اجرای ساختمان بانک دانشگاه به مساحت تقریبی ۲۰۰‌هزار متر مربع را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱ مرداد ماه به نشانی بوشهر، خیابان شهید مطهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، معاونت عمرانی مراجعه کنند.