نرخ انواع سیم‌کارت تلفن‌همراه، روز یک شنبه در بازار تهران بدون هیچ تغییری نسبت به روز پیش از آن به شرح زیر بود: صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید) ۶۳۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش) ۶۴۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (خرید) ۵۶۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۲ (فروش) ۵۷۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید) ۵۶۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش) ۵۷۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (خرید) ۵۳۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۳ (فروش) ۵۴۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۴ (خرید) ۵۲۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۴ (فروش) ۵۳۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید) ۵۵۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش) ۵۶۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (خرید) ۴۸۰هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۵ (فروش) ۴۹۰هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید) ۵۴۵هزار تومان

صفر ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش) ۵۵۵هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (خرید) ۴۷۵هزار تومان

کارکرده ۰۹۱۲ با پیش‌شماره ۶ (فروش) ۴۸۵هزار تومان