برای ایجاد شبکه هوشمند IN در شهرستان کرج، زیرساخت‌‏های بین شهری باید برقرار شود.

محمد روح‌‏اللهی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که ایجاد شبکه هوشمند در شهرستان‌‏ها نیازمند برقراری ارتباط‌‏های بین شهری است، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت باید ارتباط‌‏های بین شهری تهران و کرج را برای ایجاد قابلیت شبکه هوشمند برقرار کند.

وی، با تاکید بر این که شبکه IN تنها در تهران ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: شرکت زیرساخت برنامه‌‏هایی برای ارتباط بین شهری شهرستان‌‏ها برای سرویس‌‏های ارزش افزوده در دست دارد که با ایجاد فاز بین شهری در کرج نیز شبکه هوشمند ایجاد می‌‏کنیم.

روح‌‏اللهی، فراهم شدن سرویس IN در کرج را مستلزم فراهم کردن تجهیزات خاص شبکه زیرساخت دانست و یادآور شد: در حال حاضر ارتباط بین شهری تهران و کرج تنها از طریق Voice برقرار است.