اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خصوصی سازی مشخص نیست

مهندس ریاضی، معاون وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین اولویت‌های واگذاری باید کار کارشناسی در وزارتخانه صورت گیرد تا ضوابط حاکم بر واگذاری مشخص شود. وی افزود: هنوز ضوابط و اولویت‌ها در واگذاری شرکت‌های بخش مخابرات به بخش خصوصی مشخص نشده است.

Tci.ir