خبرگزاری فارس نوشت: شاه بیت حاشیه‌های جلسه یکشنبه شب هیات دولت، حضور همزمان و دوشادوش مشایی با احمدی‌نژاد بود؛ آن وقت که این دو از بالای پله‌های منتهی به ساختمان سفید یکی لبخند معناداری می‌زند و دیگری دستی تکان می‌دهد و در نهایت پایانی بر یک شایعه.