مخالف سازمان توسعه به مجلس بعد نرسید

 اساسنامه در مجلس تصویب شد. گویا مخالفت او به گوش شاه رسیده بود و در دوره بعد دیگر او به نمایندگی در مجلس انتخاب نشد. بعد اساسنامه را بردم مجلس سنا و در کمیسیون حقوقی به ریاست دکتر محمد سجادی، مطرح و تصویب شد. به هر حال به شاه اطلاع دادند که اساسنامه در مجلسین تصویب شده است.