اختیارات هیات وزیران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرک تحصیلی دانشگاهی در شرکت‌های دولتی حداکثر معادل ۵۰درصد افراد خروجی به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تفویض شد.