دیروز خبرگزاری فارس، چند گزارش پی در پی راجع به درآمدها و پرداخت‌های دولت در پنج ماه نخست امسال منتشر کرد، گزیده‌ای از این گزارش‌ها به شرح ذیل است: درآمد نفتی ۵ ماه کشور

درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی کشور طی پنج ماه نخست سال جاری به ۲۳میلیارد و ۵۸۱‌میلیون دلار رسیده است.

وصولی وجوه حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در پنج ماه اول سال جاری که در حدود ۶/۹۹‌درصد آن مربوط به درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت خام بوده است، بالغ بر مبلغ ۸۷۶۳۰میلیارد ریال است. مبلغ مذکور معادل ۸/۱۳۵‌درصد پنج‌‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و در مقایسه با مبالغ ریالی وصول شده در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۷/۲۷‌درصد کاهش دارد.

نسبت وجوه حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در پنج ماه اول سال جاری به کل دریافت‌ها در حدود ۳۷درصد است. نسبت مذکور در سال قبل در حدود ۷/۵۸‌درصد بوده است، این نسبت با توجه ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور و اصلاحی آن در حدود ۲۸‌درصد است.

وصولی خزانه‌داری کل کشور بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام در پنج ماه اول سال جاری با احتساب مبلغ ۲۱۰۴۹میلیارد ریال صادرت نفت خام در چهار ماه اول سال جاری برای معاوضه با واردات بنزین مورد نیاز کشور موضوع بند «د» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور، مبلغی در حدود ۸۷۳۱۰میلیارد ریال است.

طبق اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی پنج ماه اول سال ۱۳۸۵ مبلغی در حدود ۲۰میلیارد و ۵/۲۶۹‌میلیون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است. مبلغ مذکور در مقایسه با پنج‌دوازدهم رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری در حدود ۱/۲۴۳‌درصد تحقق یافته است و رقم یادشده در مقایسه با صادرات نفت خام در پنج ماه اول سال ۸۴ در حدود ۱/۱۸‌درصد افزایش دارد. در این مدت مبلغی در حدود سه‌میلیارد و ۳۱۲‌میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی حاصل شده است.

نسبت وجوه ریالی حاصل از صادرات نفت خام به شرح یاد شده در پنج ماه اول سال جاری به کل دریافت‌ها در حدود ۸/۳۶‌درصد است. نسبت مذکور در سال قبل نیز در حدود ۵/۵۸‌درصد بوده است این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور و اصلاحی آن در حدود ۴/۲۳‌درصد است.

۹/۵میلیارد دلار درآمد نفتی در خزانه

طبق اعلام بانک مرکزی، در پنج ماه اول سال جاری معادل ریالی مبلغ ۹میلیارد و ۵۳۲میلیون دلار از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. این مقدار ارز با نرخ تسعیر به ازای هر دلار به طور متوسط در حدود مبلغ ۹۰۸۲ ریال توسط بانک مرکزی ایران محاسبه و به شرح منابع حاصل از ارزش نفت، مالیات علی‌الحساب عملکرد سال ۸۵ شرکت ملی نفت ایران و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال ۸۵ شرکت ملی نفت ایران به حساب‌های مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

به استناد بند ۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان دی ماه سال جاری ماهانه معادل مبلغ ۱۴۴۶‌میلیون دلار از ارز حاصل از صادرات نفت خام را به ریال تبدیل و وجوه حاصل را به منظور تحقق منبع عمومی ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به حساب تمرکز منبع عمومی مربوط به نام خزانه واریز می‌کند.

اختصاص ۳/۷میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی

دولت در پنج ماه نخست سال جاری ۶۶هزار و ۸۸۱میلیارد ریال معادل بیش از ۳/۷میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های عمرانی از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.

وجوه حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی شامل مبلغ ۱۴میلیارد و ۸/۲۸۶‌میلیون دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت، وام‌های خارجی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، وصولی بابت وام‌های طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحی آن، برگشتی وجوه اداره شده پرداخت شده در سال‌های قبل به خزانه و سایر اقلام جزیی دیگر است.

بنابراین گزارش، عملکرد وجوه حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در پنج ماه سال ۸۵ مبلغی در حدود ۷۳هزار میلیارد ریال بوده است. رقم مذکور در مقایسه با پنج‌دوازدهم مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور در حدود ۳/۱۱۳‌درصد تحقق یافته است. مبلغ مذکور در مقایسه با مبلغ وصول در سال ۸۴ در حدود ۲/۱۸۲‌درصد افزایش دارد.

افزایش تخصیص بودجه عمرانی

پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور بابت هزینه‌های عمرانی دولت طی پنج ماه نخست امسال به بیش از ۴۴هزار‌میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم ۲۶هزار‌میلیارد ریالی مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۵‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

هزینه‌های جاری دولت

هزینه‌های جاری دولت تا پایان مرداد ماه سال جاری به ۱۶۴‌هزار و ۷۰۸میلیارد ریال رسید که ۶/۴‌درصد بیش از رقم مصوب پنج ماه است.

پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در این مدت بابت اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و تنخواه گردان خزانه معین استان‌ها و همچنین ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بالغ بر مبلغ ۲۱۸۷۳۳میلیارد ریال بوده است.

این مبلغ در حدود ۸/۹۴‌درصد مجموع اعتبارات مصوب مربوط است، پرداخت‌های یاد شده صرف‌نظر از چگونگی و ترکیب اقلام تشکیل دهنده آنها در مقایسه با پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در مدت مشابه در سال ۱۳۸۴ در حدود ۲/۴۳‌درصد افزایش دارد.

بنابراین گزارش، پرداخت‌های خزانه بابت اعتبارات هزینه (جاری) دستگاه‌های مرکزی و محلی (استانی) و همچنین ردیف‌های متفرقه منظور در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر مبلغ ۱۶۴۷۰۸میلیارد ریال بوده است.

رقم مزبور معادل ۶/۱۰۴‌درصد پنج‌دوازدهم اعتبارات مصوب است، مبلغ یاد شده صرف‌نظر از چگونگی و ترکیب اقلام منظور در قوانین بودجه مربوط در مقایسه با سال ۱۳۸۴ در حدود ۲/۳۳‌درصد افزایش دارد.

تحقق ۶/۸۰درصد درآمدهای مالیاتی

وصولی درآمدهای عمومی‌دولت مشتمل بر درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها (شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرایم و خسارات و متفرقه) در پنج ماه اول سال جاری مجموعا مبلغی در حدود ۷۶۵۰۵میلیارد ریال است که صرف‌نظر از ترکیب اقلام تشکیل دهنده آنها در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود ۶/۴۳درصد افزایش و در مقایسه با پنج‌دوازدهم ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در حدود ۱/۷۵‌درصد تحقق یافته است.

بنابراین گزارش، نسبت درآمدهای عمومی‌به اعتبارات هزینه پرداخت شده (جاری) در پنج ماه اول سال جاری در حدود ۴/۴۶‌درصد است، این نسبت در پنج ماه اول سال ۸۴ در حدود ۱/۴۳‌درصد بوده است و نسبت یاد شده با توجه به ارقام منظور در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و اصلاحی آن در حدود ۷/۶۴‌درصد است.

وصولی درآمدهای مالیاتی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر ۵۹۶۳۸‌میلیارد ریال می‌باشد، مبلغ مذکور معادل ۶/۸۰‌درصد پنج‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۶/۳۴‌درصد افزایش دارد.

این گزارش افزود: نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی در پنج ماه اول سال ۱۳۸۵ به کل دریافت‌ها در حدود ۲۵‌درصد است، نسبت مذکور در سال قبل در حدود ۵/۲۱‌درصد بوده است، این نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و اصلاحی آن، در حدود ۱/۳۲‌درصد است.

وصولی مالیات‌های غیر مستقیم در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر مبلغ ۲۰۴۹۳‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۷/۳۱‌درصد افزایش دارد، مبلغ یاد شده در مقایسه با پنج‌دوازدهم ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در حدود ۵/۶۷‌درصد تحقق یافته است.

نسبت وصولی مالیات‌های غیر مستقیم در پنج ماه اول سال ۱۳۸۵ به کل مالیات‌ها در حدود ۴/۳۴‌درصد است، این نسبت در سال ۱۳۸۴ در حدود ۱/۳۵‌درصد بوده است، نسبت یاد شده با توجه به ارقام منظور در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در حدود ۴۱‌درصد می‌باشد

بنابراین گزارش، وصولی مالیات بر واردات مبلغی در حدود ۱۴۵۲۰‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود ۴/۲۸‌درصد افزایش دارد، مبلغ یاد شده در مقایسه پنج‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود ۶۱‌درصد تحقق یافته است.

بابت درآمد حاصل از مالیات بر واردات (حقوق ورودی) در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبلغ ۵۷۱۶۸‌میلیارد ریال بوده است و تحقق رشد ۵۹‌درصدی در این بخش از مالیات‌ها در غیاب تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات لازم در مبازه با قاچاق کالا، افزایش تعرفه گمرکی کالاها در بخش‌های مختلف (سرمایه‌ای، واسطه‌ای، اولیه و مواد خام و ساخته شده) و حذف معافیت‌های موجود و مبارزه جدی با پولشویی غیر عملی به‌نظر می‌رسد. وصولی مالیات بر کالا و خدمات مبلغی در حدود ۵۹۷۳‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود ۵/۴۰‌درصد افزایش دارد، وصولی مالیات بر کالا و خدمات در مقایسه با پنج‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود ۶/۹۱‌درصد تحقق یافته است. مبلغ ۱۳۵۳‌میلیارد ریال از درآمد وصولی یاد شده در پنج ماه اول سال جاری مربوط به وصول قسمتی از مالیات سیم‌کارت‌های واگذاری تلفن همراه در اواخر سال ۱۳۸۴ بوده است که طبق مقررات قانونی مربوط مدت دو ماه فرصت برای تادیه مالیات تکلیفی مربوط داشته‌اند.

مالیات شرکت‌های دولتی

شرکت‌های دولتی طی پنج ماه نخست سال‌جاری بیش از ۸۵۱‌میلیارد تومان مالیات دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۲درصد افزایش داشته است.وصولی مالیات‌های مستقیم در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۳۹۱۴۵‌میلیارد ریال بوده است، رقم مذکور صرف‌نظر از ترکیب اقلام تشکیل دهنده آن در مقایسه با مبالغ وصول شده در مدت مشابه سال ۱۳۸۴ در حدود ۲/۳۶‌درصد افزایش دارد.

بنابراین گزارش، مبلغ یاد شده در مقایسه با پنج‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه سال‌جاری نیز در حدود ۶/۸۹‌درصد تحقق یافته است، نسبت وصولی مالیات‌های مستقیم در پنج ماه اول سال ۱۳۸۵ به کل مالیات‌ها در حدود ۶/۶۵‌درصد است، این نسبت در سال ۱۳۸۴ در حدود ۹/۶۴‌درصد بوده است. نسبت یاد شده با توجه به ارقام منظور در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در حدود ۵۹‌درصد است.

وصول مالیات بر شرکت‌ها (شامل مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی و علی‌الحساب مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ شرکت‌های دولتی موضوع بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال‌جاری) مبلغی در حدود ۲۹۲۱۳‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود ۱/۳۹‌درصد افزایش دارد.

مبلغ مذکور در مقایسه با پنج دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود ۸/۸۷‌درصد تحقق یافته است، وصولی مالیات بر شرکت‌های دولتی و غیردولتی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۷/۴۲ و ۵/۳۲‌درصد افزایش دارد، ضمنا عملکرد مالیات بر شرکت‌های دولتی و غیردولتی در مقایسه با پنج‌دوازدهم رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب به ترتیب ۷/۹۲ و ۴/۹۷‌درصد تحقق یافته است.

این گزارش حاکی است: بابت درآمد حاصل از مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی (بدون احتساب مالیات علی‌الحساب عملکرد سال ۱۳۸۵ شرکت ملی نفت ایران) در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبلغ ۲۹۵۶۸‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است وصولی مالیات‌های مذکور در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۱۳۴۷۵‌میلیارد ریال بوده است و تحقق رشد ۴/۱۱۹‌درصدی این بخش از مالیات‌های مستقیم غیرعملی به نظر می‌رسد‌ با وجود تشکیل و کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در پنج‌ماه اول سال‌جاری و در حالی‌که وصولی این بخش از مالیات‌ها در مقایسه با عملکرد مشابه در سال ۱۳۸۴ معادل ۸/۴۱‌درصد داشته است، لیکن با توجه به توضیحات بالا مالیات‌های وصولی در این بخش در مقایسه با ۱۲/۵ رقم مصوب تنها ۱/۶۹‌درصد تحقق یافته است.

براساس این گزارش، وصولی مالیاتی بر درآمد (شامل مالیات‌های حقوق، مشاغل، مستغلات و متفرقه) مبلغی در حدود ۸۰۲۲‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود ۷/۳۰‌درصد افزایش داشته است، مبلغ مذکور در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود ۳/۱۰‌درصد تحقق یافته است. وصول مالیات حقوق، مشاغل در مقایسه با وصولی مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۸/۳۸ و ۲/۲۵‌درصد افزایش داشته است، ضمنا عملکرد مالیات‌های حقوق، مشاغل، مستغلات در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به ترتیب در حدود ۴/۱۱۸، ۷/۹۰ و ۴/۸۰‌درصد تحقق یافته است.وصولی مالیات بر ثروت (شامل مالیات‌های ارث، نقل و انتقال و سرقفلی، سالانه املاک، حق تمبر چک، برات، سفته و... سایر اقلام) مبلغی در حدود ۱۹۱۰‌میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸‌درصد افزایش دارد. مبلغ مذکور در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود ۷/۷۲‌درصد تحقق یافته است.

علت عدم تحقق این بخش از مالیات‌ها در مقایسه با ارقام مصوب مربوط به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سرقفلی و سهام و همچنین مالیات حق تمبر و اوراق بهادار است.